Download hier de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Studio May & June BV

E-mail: hello@studiomayandjune.com

Website: shop.studiomayandjune.com

 

Definities

MAY & JUNE: Studio May & June BV, gevestigd te Woudenberg onder KvK nr. 85546518.

 

Klant: degene met wie MAY & JUNE een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: MAY & JUNE en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MAY & JUNE.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die MAY & JUNE hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die MAY & JUNE hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MAY & JUNE te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MAY & JUNE niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

3. Bij een niet volledig of onjuist ingevuld leveradres is MAY & JUNE gerechtigd om extra verzendkosten in rekening te brengen. 

 

Levertijd

1. De door MAY & JUNE opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van MAY & JUNE.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij MAY & JUNE niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verzendkosten

1. De verzendkosten staan op de website vermeld en kunnen te allen tijde worden aangepast, maar niet meer nadat een bestelling is voltooid.
2. De verzendkosten vervallen bij een minimale besteding van 75 euro (exclusief verzending) voor Nederlandse consumenten en bij een minimale besteding van 95 euro (exclusief verzending) voor Belgische consumenten.

 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan MAY & JUNE niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Wanneer een product beschadigd arriveert door toedoen van de transporteur moet dit binnen 3 werkdagen gemeld worden bij MAY & JUNE om een onderzoek in te stellen. De producten worden, indien voorradig, opnieuw verzonden op kosten van MAY & JUNE.

Wanneer een levering niet op tijd wordt opgehaald door de consument (bijvoorbeeld bij buren of een pick-up point) wordt de bestelling geretourneerd aan MAY & JUNE en moet de consument extra verzendkosten betalen om het opnieuw geleverd te krijgen.

 

Aankoop herroepen

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt

- het product niet beschadigd is of nat is geworden

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

- het product geen los tijdschrift is

- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via  hello@studiomayandjune.com.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan MAY & JUNE, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Ruilen

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking.

Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en e-books, beplantingsplannen, kant-en-klaar ontwerpen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

Retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

 

Terugbetaling

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan MAY & JUNE heeft geretourneerd, dan zal MAY & JUNE de aanschafwaarde minus de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 


Garantie

1. Voor alle artikelen die bij MAY & JUNE worden verkocht, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. Er is geen aanspraak te maken op garantie van kiemkracht van zaden, de soort echtheid, of de inhoud van de verpakking.

4. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

5. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Klachten en geschillen

MAY & JUNE stelt de inhoud van deze webshop met veel zorg samen. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie is gepubliceerd. MAY & JUNE behoudt zich het recht om aanpassingen zonder kennisgeving door te voeren.

De klant dient een door MAY & JUNE geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.


Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MAY & JUNE daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via hello@studiomayandjune.com of door te bellen op 033 - 202 43 38 op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

Consumenten dienen MAY & JUNE uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MAY & JUNE in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MAY & JUNE gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

De klant krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Wanneer er geen - voor beiden partijen - passende oplossing wordt gevonden, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Betaling van diensten

1. MAY & JUNE mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MAY & JUNE de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. MAY & JUNE behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen van niet op tijd betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MAY & JUNE gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MAY & JUNE.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MAY & JUNE zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MAY & JUNE op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MAY & JUNE, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MAY & JUNE te betalen.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. MAY & JUNE blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MAY & JUNE op grond van wat voor met MAY & JUNE gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan MAY & JUNE zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien MAY & JUNE een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft MAY & JUNE het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is MAY & JUNE gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. MAY & JUNE roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan MAY & JUNE, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart MAY & JUNE tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MAY & JUNE geleverde producten en/of diensten.

 

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan MAY & JUNE.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MAY & JUNE ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als MAY & JUNE een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MAY & JUNE verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid

1. MAY & JUNE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

2. Indien MAY & JUNE aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MAY & JUNE toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door MAY & JUNE niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MAY & JUNE in verzuim is.

2. MAY & JUNE heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MAY & JUNE kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MAY & JUNE in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MAY & JUNE kan worden toegerekend in een van de wil van MAY & JUNE onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MAY & JUNE kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MAY & JUNE 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MAY & JUNE er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

MAY & JUNE is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

MAY & JUNE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MAY & JUNE zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MAY & JUNE. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MAY & JUNE bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MAY & JUNE is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Laatste wijziging: 25 oktober 2023.